راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
مقاله

مقاله : «نقش راهبر در اثربخشي مطالعات مهندسي ارزش»

عنوان مقالهنقش راهبر در اثربخشي مطالعات مهندسي ارزش
نويسندهدرگي، غلامرضا
زبانفارسي
نشريهسامانه
ناشردانشگاه علم و صنعت ايران
شماره نشريهويژه نامه
صفحه20
چكيده

كمك گرفتن از مشاوران مهندسي ارزش براي آموزش و اجراي مطالعات مهندسي ارزش مي تواند براي جاري شدن اين فرهنگ و گسترش اين رويكرد در تمام شركت ها مفيد باشد. اما بايد اذعان كرد كه استفاده از مشاوران و متخصصان درون سازماني براي استمرار مطالعات ارزش در شركتها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. همچنين يكي از نكات مهم براي موفقيت تيم مهندسي ارزش، تجربه و مهارت كساني است كه بايد مطالعات ارزش را راهبري نمايند. راهبر تيم كه نقش كليدي در موفقيت تيم دارد، بايد داراي قدرت رهبري، مهارت ارتباطي و تجربه كاري مفيد باشد. قدرت و تاثير رهبري مانند موارد مشابه در ساير كارها، بركسي پوشيده نيست. در اين مقاله ابتدا به خصائص و ويژگيهاي راهبر تيم مهندسي ارزش پرداخته و سپس از طريق مقايسه فرآيند تربيت مربي توسط انجمنهاي مهندسي ارزش، فرآيند تربيت راهبر براي شركت ايران خودرو جهت استمرار و توسعه مطالعات مهندسي ارزش پيشنهاد شده است.

كليدواژهمهندسي ارزش؛ راهبر ؛ تربيت راهبران؛ تسهيل‌گر؛ ايران خودرو
وضعيت[تمام متن] متن کامل مقاله در ادامه همین صفحه
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب يكي از مطالبي است كه توسط اعضاي سايت درج شده است.

نقش راهبر در اثربخشي مطالعات مهندسي ارزش

نويسنده : درگي، غلامرضا
چكيده

كمك گرفتن از مشاوران مهندسي ارزش براي آموزش و اجراي مطالعات مهندسي ارزش مي تواند براي جاري شدن اين فرهنگ و گسترش اين رويكرد در تمام شركت ها مفيد باشد. اما بايد اذعان كرد كه استفاده از مشاوران و متخصصان درون سازماني براي استمرار مطالعات ارزش در شركتها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. همچنين يكي از نكات مهم براي موفقيت تيم مهندسي ارزش، تجربه و مهارت كساني است كه بايد مطالعات ارزش را راهبري نمايند. راهبر تيم كه نقش كليدي در موفقيت تيم دارد، بايد داراي قدرت رهبري، مهارت ارتباطي و تجربه كاري مفيد باشد. قدرت و تاثير رهبري مانند موارد مشابه در ساير كارها، بركسي پوشيده نيست. در اين مقاله ابتدا به خصائص و ويژگيهاي راهبر تيم مهندسي ارزش پرداخته و سپس از طريق مقايسه فرآيند تربيت مربي توسط انجمنهاي مهندسي ارزش، فرآيند تربيت راهبر براي شركت ايران خودرو جهت استمرار و توسعه مطالعات مهندسي ارزش پيشنهاد شده است.

كليدواژه : مهندسي ارزش؛ راهبر ؛ تربيت راهبران؛ تسهيل‌گر؛ ايران خودرو

1- مقدمه

براي هدايت مطالعات مهندسي ارزش تيم نياز به يك راهبر1 دارد، راهبر تيم مطالعات مهندسي ارزش بعنوان يكي از اركان اصلي اين تيم هميشه بايد براي ايفاي نقش معلمي و تسهيل‌گري خود جهت بهبود بخشيدن به آموزشها و استفاده از تجربيات اعضاي تيم آماده باشد. هر فاز از برنامه كار مهندسي ارزش فرصتهايي را براي آموزش و هدايت اعضاي تيم براي حصول حداكثر مشاركت اعضا و افزايش كارايي تيم فراهم مي‌آورد (امامي و عابدي 1384). بنابراين موفقيت مطالعات ارزش بستگي به ايفاي نقش معلمي و تسهيل‌گري بطور همزمان توسط راهبر تيم دارد. لازمه اين امر آشنايي كامل با متدولوژي ارزش و رهبري و هدايت تيم براي رسيدن به نتايج مورد نظر است. بهترين روش و سبك رهبري در تيم مهندسي ارزش حركت از سمت و سوي گفتار‌گرايي به سمت كردارگرايي است. همانطور كه در شكل شماره (1) مشاهده مي‌شود اساسا پنج نوع رهبري براي فعاليتهاي تيمي وجود دارد كه در اختصاص زمان و مؤثر بودن متفاوت هستند (قلي‌پور و بيرقي 1382).

 

شكل 1- انواع رهبري و تأثير آنها

همانطور كه در شكل مشاهده مي‌كنيد در مهندسي ارزش رهبري تيم از نوع «همراهي» يا ملحق شدن است. اين نوع رهبري زمان بيشتري به خود اختصاص مي‌دهد ولي مؤثر بودن راه حل، حالت بهينه به خود مي‌گيرد2.

حضور افراد از رشته‌ها و تخصصهاي گوناگون و تقابل و تحريك انديشه‌ها از زواياي مختلف زمينه ساز جامع‌نگري و ديد سيستمي خواهد شد. همچنين موجب همكوشي برتر و خلاقيتي بهتر و كارآمدتر مي‌گردد و ارتباطات بين رشته‌هاي مختلف كه با يك پروژه سرو كاردارند تقويت مي‌شود كه خود عامل مهمي در بهبود ارزش است. تجربه نشان داده است كه همكاري تنگاتنگ اعضاي تيم قدرتي خارق العاده به دست مي‌دهد. افراد مجرب در رشته هاي تخصصي نكات ريزي را مي‌دانند كه هماهنگي و تطبيق آن با جنبه هاي متعدد طرح در حالت معمولي ضعيف است ولي در تيم مهندسي ارزش بسيار پررنگ است.

در اين مقاله ضمن بررسي ويژگيهاي راهبران تيم مهندسي ارزش به استانداردهاي ملي و بين‌المللي موجود در خصوص تربيت راهبران پرداخته شده سپس با توجه به حوزه كاري مطالعات مهندسي ارزش، آموزشهاي مورد نياز براي پرورش رهبران پروژه‌هاي مهندسي ارزش پيشنهاد گرديده است.

2- ويژگيها و توانمنديهاي راهبران مهندسي ارزش

2-1- ويژگيهاي عمومي و تخصصي

در منابع مختلف عمده‌ترين ويژگي راهبران تيم مهندسي ارزش بصورت زير ذكر شده است (قلي‌پور و بيرقي 1382؛ رابينز 1384؛ هلر 1381؛ جبل عاملي و صادقي 1380):

2-1-1- عمومي

 • توانايي برقراري مهارتهاي ارتباطي با اعضاي تيم
 • برخورداري از مهارت رهبري تيم
 • اتكا به نفس در مديريت
 • برخورداري از ويژگي فره‌مندي3  (از نظر ظاهري، مقبوليت عمومي و ...)
 • برخورداري از هوش عاطفي (خودآگاهي، خودكنترلي، انگيزش، احساس همدلي و مهارت اجتماعي)

2-1-2- تخصصي

 • برخورداري از دانش فني
 • آشنايي به فرآيند توليد
 • متخصص مهندسي ارزش
 • جديت و توانايي برنامه‌ريزي و هدايت فعاليتها

2-1-3- ساير

 • شايستگي در فعاليت آموزشي
 • خلاق، انگيزه دهنده و مشوق و ظريف بين
 • شناخته شده به عنوان رهبر در فرآيند مهندسي ارزش
 • توانايي جاري كردن فرآيند تيمي
 • جديت در كارها

3- وظايف و مسئوليت‌هاي اساسي راهبران تيم مهندسي ارزش

3-1- وظايف و مسئوليت‌هاي عمومي

رهبر تيم اساسي‌ترين نقش را براي موفقيت تيم دارد كه بايد از نظام مهندسي ارزش آگاه بوده و به لحاظ فني بر فرآيند آن اشراف داشته باشد عمده‌ترين وظايف و مسئوليت‌هاي راهبران فرآيند مطالعه مهندسي ارزش به قرار زير است (قلي‌پور و بيرقي 1382):

 1. هماهنگ كردن تمام جنبه‌هاي مطالعه با سازمان متبوع و ساير طرفهاي مطالعه مذكور
 2. انتخاب نهايي اعضاي تيم براي مطالعه
 3. مديريت انجام مطالعه
 4. جمع‌آوري و سازماندهي موضوعات قبل از هرمطالعه
 5. آماده سازي گزارشهاي مورد نياز و ارائه نتايج
 6. كمك براي ارزيابي پيشنهادهاي مهندسي ارزش و بكارگيري نتايج حاصل از آن

در تمامي حالات رهبر تيم بايد مثبت‌گرايي و اعتماد به نفس را در تيم تقويت كند و مسئول انجام فعاليتهاي ياد شده باشد.

3-2- وظايف و مسئوليت‌هاي تنش زدايي در تيمها

عمده‌ترين مسئوليت راهبر تيم زماني اغاز مي‌گردد كه مهارتهاي مورد نياز را بموقع و همزمان4  به تيم آموزش داده و آنها را در استفاده از عناصر مناسب متدولوژي مهندسي ارزش هدايت نمايد، لكن عملكرد وي در قبال تيم هنگامي مورد ارزيابي و قضاوت قرار مي‌گيرد كه بتواند بر تنشها و تضادهاي بعضا غيرخلاقانه بين اعضاي مختلف تيم فائق آمده و نگرشها را به سمت و سوي بروز خلاقيت سوق دهد. بديهي است در غير اينصورت بدون يك تسهيل‌گر تلاش براي جلسات تيمي مي‌تواند منجر به مسئوليت‌گريزي و انتقال هزينه‌ها به ساير بخشها گردد و باعث مي‌شود اعضاء از همكاري و همياري و خلاقيت مشترك باز بمانند. اما يك تسهيل‌گر مهندسي ارزش مي تواند اين امر را ميسر سازد (بارلو 1999).

بي گمان تنش در محيط كار اجتناب ناپذير است. اكثر اختلاف ها از ابتدا شديد و بزرگ نبوده ولي اگر بسرعت رفع نشود به مرور زمان مانند بهمن بزرگ مي شوند (صابر 1384).

رهبران مجبور هستند قبل از اينكه موقعيت را درك كنند، راه درست را انتخاب كنند و در اين راه بايد آماده موارد و شرايط باشند كه هنوز تصور نشده است (صابر 1384). رهبران بايستي خود را براي رويارويي با وضعيت هاي ناخوشايند آماده نمايند.

بمنظور درك انعطاف‌پذيري تسهيل‌گران كارآمد، تنش‌هاي شش‌گانه در فعاليتهاي تيمي كه هر يك در يك مقياس چند سطحي در نوسان بوده و رفتار تسهيل‌گر سبب خواهد شد تا با تقويت و يا كاهش تاثيراتشان بر روي توانمندي و هدف تيم تاثير سوء نداشته و تحت كنترل باشد، ارائه گرديده است. جهت سهولت و درك بيشتر در شكل (2) انواع تنشها و نقش راهبر بيان شده است.

 

شكل 2ـ نقش راهبر در خصوص تنشها و ميزان درجه اهميت آنها

 

حال با توجه به انواع تنشها در ادامه به نمونه‌هايي از شيوه‌هاي برخورد با انواع تنشها و نقش راهبر در اين خصوص پرداخته شده است:

 • ساختار و قوانين

با تشريح جزئيات قوانين فعاليت آغاز كنيد. بر ميزان اهميت انجام اين قوانين تاكيد نماييد. يك كپي از قوانين به هريك از اعضا بدهيد. و به كرات به اين قوانين رجوع كنيد. تصديق كنيد كه در ابتدا اعضا گيج خواهند شد. به انها اطمينان دهيد كه لازم نيست صددرصد مطيع قانون باشند. تمام قوانين را در ابتدا نگوئيد. فقط قوانين را زماني بگوئيد كه مورد نياز باشند.

 • سرعت انجام كارها

فعاليت را بيدرنگ آغاز كنيد و با سرعت انجام دهيد. محدوديتهاي زماني حد واسط را اعلان نماييد و آنها را در نظر بگيريد. حداقل زمان انجام فعاليت را اعلام كنيد. اگر يكي از اعضا ي تيم يا يك تيم قبل از اتمام زمان مورد نظر كارش را به اتمام برساند، براي مرور و تجديد نظر روي آن تاكيد و پافشاري نماييد. يك قانون كنترل كيفيت را كه تيم يا اعضاي تيم را بخاطر محصولات يا افكار بدردنخور بازخواست مي نمايد ، معرفي نماييد.

 • درجه اهميت انجام كارها

از يك سيستم امتياز دهي بمنظور پاداش دهي به عملكرد مؤثر استفاده كنيد. بطور مقطعي امتيازات فردي و تيمي را مقايسه و اعلام كنيد. به تيم برنده يك هديه گرانبها پاداش دهيد.

 • كنترل

ناسازگاري و تضاد بين اعضاي تيم را كاهش داده و ناسازگاري بين اعضاي تيم و محدوديت هاي خارجي (مثل زمان، محدوديتها) را افزايش دهيد. از معيارهاي چندگانه براي تعيين برنده‌ها استفاده كنيد. براي افراد و تيم ها در موارد سرعت، كيفيت، اثربخشي، جريان پذيري، خلاقيت، نوگرايي و ديگر فاكتورهاي اين چنيني پاداشي در نظر بگيريد. براي پيشبرد فعاليتها مطابق رويه كاري به افراد جايزه دهيد. گاهي اوقات رويه را متوقف كنيد و فرآيند را چك نمائيد. به اعضا اجازه دهيد تا با ارائه پيشنهاداتي كه براي تغيير رويه مي دهند موجب جالب تر شدن آن گردند.

 • تمركز

از يك سيستم امتيازدهي براي پاداش دادن به عملكرد مؤثر فردي و تيمي استفاده كنيد. فعاليت را متوقف نموده و در مورد نتايج مطلوب بحث كنيد. كميته اي مسئول از اعضا براي پيگيري و رسيدن به نتايج فعاليت داشته باشيد.

 • تأثير متقابل

چنانچه اعضا در سطوح مختلفي از مهارت  و دانش باشند، آنها را به تيم هايي با توانمندي تقريبا” يكساني تقسيم بندي كنيد. با دادن اطلاعات و مسئوليت هاي بيشتر به افراد كم رو و خجالتي آنها را تشويق نماييد.
اعضاي برجسته را شناسايي نماييد و به آنان مسئوليتهاي بيشتري دهيد (براي مثال براي حفظ امتيازات و ياداشت‌برداري) تا بتوانيد انرژيهاي اضافي آنان را كاناليزه نماييد. براي اطمينان از برآورده شدن نيازمنديهاي افراد، به تيم اجازه دهيد كه كنترلهاي فرايند دوره‌اي را هدايت نمايد.

4- يك مدل روش كاري براي تسهيلگري مؤثر

 

 

 • گام اول:  شناسايي اولويت ها

تسهيل‌گر انعطاف پذير بودن بمعني نداشتن (معيارهايي) براي اولويت بندي نمي باشد بلكه شما بايستي از اين اولويت ها آگاه باشيد و آنها را تحت كنترل نگه داريد. براي مثال من يك ساختار داراي انعطاف، حركت سريع، همكاري متقابل، نتيجه محور، ارتباط فردي و كنترل خارجي را ترجيح مي‌دهم. (در واقع) آگاهي از تعصب هاي خود و چگونگي اثر بخشي آنها در بر آورده شدن نيازهاي تيم مهم مي باشد. بهترين شيوه براي شناسايي تعصباتي كه داريد، بياد آوري تجارب تيمهاي كوچكي مي‌باشد كه احساسات خيلي مثبت يا خيلي منفي درباره آنها داشته ايد و تجزيه و تحليل فاكتورهايي است كه در آن احساسات موثر بوده‌اند. شما همچنين ممكن است كه با همكاران و اعضاي تيم بخاطر نظراتشان در باره تعصباتي كه دارند به گفتگو بنشينيد. درصورت ضرورت پس از آگاهي، آنها را به ذهن خود بسپاريد.

 • گام دوم: اولويت هاي اعضا را شناسايي نماييد

قبل از برنامه‌ريزي يك تيم كاري كوچك، شما نيازمند به جمع‌آوري اطلاعاتي در رابطه با اولويتهاي احتمالي ذينفعان بهمراه شش حيطه تنش‌زا مي‌باشيد. بهترين منبع اطلاعات يك نمونه گويا از تيم مي باشد. بهترين استراتژي براي جمع‌آوري اطلاعات، مصاحبه با شركت‌كنندگان با استفاده از مقياسهاي رفتاري ارايه شده از قبل مي‌باشد. بمنظور برآورد اطلاعاتتان، شما ممكن است بخواهيد كه با ساير تسهيل‌گرها، مشاوران و آموزش دهندگاني كه با تيم آشنا هستند صحبت نماييد.

 • گام سوم : فعاليتهاي تيم كاري كوچك را متناسب با اولويت هاي ذينفعان/شركت كنندگان  طراحي يا اصلاح كنيد

اينكه آيا شما يك كار شبيه‌سازي جديدي را طراحي مي‌كنيد و يا از نوع موجود آن استفاده مي‌كنيد، باعث درك بيشتر شما از اولويتهاي ذينفعان در فعاليتها مي‌شود. كار با دقت در مراحل مورد نظر و پيروي از قوانين فعاليتها باعث مي‌گردد كه با هر تنشي (مجددا”) ظاهر شوند. براي مثال اگر چندين قانون پيچيده كه سفت و سخت مي‌باشند وجود داشته باشد، فعاليتها توسط اغلب ذينفعان خيلي خشك و سخت تلقي خواهد شد، مگر اينكه اولويت آنها براي بالاترين درجه ساختار باشد. هنگامي كه شما نواحي بحران را در يك سطح يا در سطح ديگر شناسايي كرديد، از تاكتيكهاي مناسب براي ايجاد سازگاري استفاده كنيد. در طول اين مرحله شما ممكن است بخواهيد با چند نفر از ذينفعان تيم و يا با همكاران كارآزموده كار كنيد تا (بتوانيد) از سازگاري مناسب  طرح‌تان اطمينان حاصل نماييد.

 • گام چهارم: تيم كاري را هدايت كنيد
  با تعديل اوليه مناسب، شما فعاليت را با اطمينان آغاز كنيد. در مورد اعمال تنظيمات بعدي در اين مرحله نگران نباشيد.  يك مرور از فرآيند و محصولات مورد انتظار براي تيم ارائه دهيد.
 • گام پنجم: اصلاحات را از ابتدا آغاز نماييد

همانطور كه ذينفعان شما فعاليت مي‌كنند، دائما” سطوح مختلف تنشها را مانيتور نمائيد. اگر شش تنش در سطوح بهينه‌سازي قرار داشته باشند در مقابل جريان فعاليتها قرار نگيريد. بهر صورت يك چنين چيزي بعنوان فعاليت تيم كوچك، كامل وجود نخواهد داشت. احتمالا” بعضي از تنشها گاهي اوقات زياد مي شوند/ پررنگ مي شوند. در اين شرايط لحظه‌اي تامل فرماييد تا ببينيد كه آيا تيم مورد نظر انطباق/سازگاري لازم را به انجام مي‌رساند. اغلب تيمها، بويژه تيمهاي مجرب، سيستمي براي كاهش تنش ها يشان طراحي مي‌كنند. در تيمهاي بي تجربه شما ممكن است كه براي ايجاد سازگاريهاي مناسب مجبور به دخالت باشيد. اين را تا جاييكه ممكن است با سرعت و جذابيت هر چه تمامتر انجام دهيد. در صورت نياز تيم مورد نظر و تنظيمات كار شبيه‌سازي را كنترل نماييد.

 • گام ششم: از تيم اطلاعات كسب كنيد

حتي پس از انجام كامل فعاليت ها، شما بايد هنوز مرحله بحراني و حساسي را پشت سر بگذرانيد. فورا” با تمامي اعضا و سپس با چند نفر از اعضاي منتخب جهت جمع‌آوري اطلاعات در مورد درك و برداشت اشان از سطوح مختلف تنش، جلسه پرسش و پاسخ برگزار نماييد. اين مي‌تواند در ظرف چند دقيقه با پرسش از ذينفعان بر اساس مقياس ارزيابي نظير ”چه وقتي شما احساس كرديد كه فعاليت مورد نظر قويا سازمان يافته بود؟” يا “چه وقتي احساس كرديد كه تسهيل گران در كار شما وقفه ايجاد نموده اند؟” واكنشهاي ذينفعان را ياداشت نماييد و از آنها براي تعادل همان فعاليتها با تيمهاي آينده و يا فعاليتهايي با همان تيم قبلي استفاده نماييد.

فعاليتهاي اثر بخش يك تيم بستگي بسيار زيادي به انعطاف‌پذيري تسهيل‌گر مربوطه دارد. اينكه شما يك تازه وارد يا با تجربه‌ايد، مي‌توانيد اثربخشي خويش را با مورد توجه قراردادن و تنظيم ساختار، سرعت حركت، تعامل دو طرفه، تمركز، ارتباط و كنترل فعاليتهاي تيم تان بهبود بخشيد.

اولين مرحله در شفاف‌سازي تنشها، دوري كردن از افراط است. از سوي ديگر ممكن است از فنون مختلف براي كاهش يا افزايش عناصر  در هر بحران استفاده كنيد. وضعيتهاي 1 و 5 در شيوه امتياز‌دهي مقايسه‌اي نشان داده شده در شكل بيانگر اين موضوع است (شكل 3).

 
شكل 3- مدل اقتضايي راهبري تيم در مواجه با انواع تنش

 

حال با توجه به طيف گسترده تنشهاي موجود بهتر است تسهيل‌گران جهت هدايت فعاليتهاي تيم با بهره‌گيري از مدل اقتضايي راهبري تيم در مواجه با انواع تنش از روش كاري تسهيلگران موثر نيز استفاده نمايند.

 

جدول 1ـ آموزشهاي مورد نياز براي راهبر برنامه ارزش
انجمن مهندسي ارزش

آموزش‌ها

آمريكا

1-گذرادن دوره مورد نياز (كارگاه مقدماتي)

2- تكميل مطالعات ارزش مورد نياز شامل 2 سال كامل و تمام وقت بر روي ارزش، تحليل ارزش، و شركت در كنفرانس‌هاي مهندسي ارزش ، عضويت و ارتباط با انجمن

3- گذراندن آموزش تئوري ارزش

4- تكميل تجربه مورد نياز شامل مطالعه 128 ساعته

5- تكميل آموزش‌هاي مورد نياز (كارگاه پيشرفته) 

6-  تكميل يك مقاله جديد مرتبط با موضوع ارزش

اروپا

1- دوره زير بنايي

2- مشاركت در دو پروژه مطالعاتي كامل

3- دوره پيشرفته 1

4- دوره پيشرفته 2

5- كسب تجربه بيشتر در مهندسي ارزش

6- دوره تربيت مدرس

انگليس

1- دوره زير بنايي

2- مشاركت در دو پروژه مطالعاتي كامل

3- دوره پيشرفته 1

4- هدايت دو پروژه كامل

5- دوره پيشرفته 2

6- كسب تجربه بيشتر در مهندسي ارزش

7- دوره تربيت مدرس

ژاپن

1- دوره مهارتهاي فني: بمنظور كسب مهارتهاي عملي و كاربردي در مهندسي ارزش

2- دوره مهارتهاي اجرايي: بمنظور آشنايي با تكنيكها و ابزاراهاي مؤثر در انجام فعاليتهاي مهندسي ارزش

3- دوره مهارتهاي ادراكي: توسعه مفهومي و استراتژيك مورد نياز براي انجام فعاليتهاي مهندسي ارزش

4- دوره مهارتهاي انساني: آموختن اغلب روشهاي مؤثر انگيزشي در يك تيم مهندسي ارزش و هدايت آنها براي نتايج موفقيت آميز

5- دوره مهارتهاي حسابداري: افزايش درك هوشمندانه از حسابداري و هزينه

6- دوره ارزشهاي اجتماعي: ارتقا آگاهي از ارزشهاي اجتماعي

وزارت راه و ترابري جمهوري اسلامي ايران

1- سمينار آشنايي

2- آموزش نظري

3- آموزش عملي 15 روزه

4- مطالعات آموزشي 1 ماهه

5- مطالعات مهندسي ارزش پروژه‌هاي اصلي و  بزرگ

ايران/ ايران خودرو (پيشنهادي)

1- دوره مهارتهاي فني: بمنظور كسب مهارتهاي عملي و كاربردي در مهندسي ارزش

2- دوره مهارتهاي اجرايي: بمنظور آشنايي با تكنيكها و ابزاراهاي مؤثر در انجام فعاليتهاي مهندسي ارزش

3- دوره مهارتهاي ادراكي

4- مشاركت در دو پروژه مطالعاتي كامل

5- دوره مهارتهاي انساني

6- كارگاه آموزشي مدول 1

7- هدايت يك پروژه كامل

8- دوره مهارتهاي حسابداري

10- دوره  مهارتهاي تدريس

11- كارگاه آموزشي تسهيل گران مؤثر

12- كارگاه آموزشي پيشرفته

 
 

 

5- نتيجه‌گيري

از نكات مهم موفقيت تيمهاي مهندسي ارزش، تجربه و مهارت كساني است كه بايد مطالعات ارزش را راهبري نمايند. راهبران تيمها در مطالعات مهندسي ارزش همواره از نقش كليدي در موفقيت تيمها برخوردار بوده‌اند. مهارتها و مسئوليتهاي برشمرده شده در خصوص تربيت راهبران در متن مقاله از جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي قرا گرفته است. ماداميكه راهبران داراي قدرت رهبري، مهارت ارتباطي و تجربه كاري مفيد باشند نيز با تنشهايي شش گانه‌اي مواجه خواهند بود كه بسته به شرايط و مقتضايات زماني مي‌بايست از الگويي مناسبي براي هدايت و راهبري تيمها پيروي نمايند. همچنين از راهبران تيمها انتظار مي‌رود به اعضاي تيم به عنوان منبع و مخزن اطلاعات و خلاقيت توجه نموده و به جاي استفاده از دستورهاي آمرانه، كاركنان را به مشاركت صادقانه دعوت كرده و از مراقبتهاي سخت‌گيرانه، به شيوه آزاد گذاشتن عالمانه روي آورند (صابر 1384).

اين مقاله در ابتدا ضمن برشمردن خصائص و ويژگيهاي راهبر تيم مهندسي ارزش فرايند تربيت راهبران را در چند انجمن شاخص مورد بررسي قرار داده و سپس الگوي مناسب تربيت راهبران را پيشنهاد نموده است. در نتيجه مي‌توان اذعان نمود آنچه كه مهم است اين است كه دانستن اين تكنيكها و روشها باعث نمي‌گردد كه شما يك تسهيل‌گر مؤثر باشيد، شما نياز داريد بدانيد چه وقت و چگونه از آن استفاده كنيد.

6- تقدير و تشكر

برخود فرض مي دانم از همكاراني كه اينجانب را در تهيه مقاله مذكور ياري نموده‌اند تشكر نمايم: حناب آقاي فرخ تلو حسيني و سركار خانم زهرا قنبرعليزاده.

مراجع


انجمن مهندسي ارزش وزارت راه و ترابري جمهوري اسلامي ايران. 1384.

امامي، كامران و عابدي، فتانه. 1384. رسالت آموزشي راهبر تيم مهندسي ارزش. اولين همايش مهندسي ارزش در حمل و نقل كشور.

جبل عاملي، محمد سعيد و صادقي، ابراهيم. 1380. روش بكارگيري مهندسي ارزش. بهران: فرا.

رابينز، استيفن پي.1384. رفتار سازماني. ترجمه اعرابي و پارسائيان. تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي.

صابر، داود. 1384. تصوير روي آب: نگاهي به ره توشه و شايستگي مديريتي. تهران: مؤلف.

قلي پور، يعقوب و بيرقي، حميد. 1382. مباني مهندسي ارزش. تهران: ترمه.

هلر، رابرت. 1381. مديريت گروه ها. ترجمه علي ميرزايي. تهران: سارگل.

Barlow, Christopher M. 1999. What is the Value Engineering. Illinois.

Effective Facilitation Workshop, PfCE Educational Technology in Schools Project

The Six Tensions In Group Activities, PfCE Education Technology In School Project

Secrets of Successful Facilitator, The Thiagi Group, 2003

SAVE International, 2005

The Institute of Value Management, 2005

Society of Japanese Value Engineering, 2005

پي‌نوشت‌ها


1. facilitator

2. تحقيقات گوناگون مؤيد اين است كه رفتار مشترك و ثابتي در به نتيجه رسيدن مطالعات مهندسي ارزش در تسهيل‌گران وجود نداشته است، همچنين يك تسهيل‌گر گاهي اوقات رفتار متفاوتي با يك گروه كاري با فعاليت يكسان در دو زمان متفاوت دارد. از عمده‌ترين توافقات صورت پذيرفته بر روي رفتار تسهيل‌گران مي‌توان به اين موارد اشاره نمود. تسهيل‌گران مؤثر انعطاف پذير مي‌باشند. آنها فعاليتهاي تيم را قبل و بعد ازفعاليتشان اصلاح مي كنند. تسهيل‌گران مؤثر سازگار هستند. آنها فعاليتهاي تيم را در طول شش مرحله حساس و بحراني اصلاح مي‌نمايند. تسهيل‌گران مؤثر پيشتاز مي‌باشند. قبل از اينكه تيم فعاليتش را آغاز نمايد آنها بر اساس شخصيت افراد و هدف فعاليت، تيم را سازماندهي مي‌نمايند. تسهيل‌گران مؤثر پاسخگو مي‌باشند. آنها اصلاحات لازم را در طول فعاليت تيم كاري بمنظور فعاليت در محدوده قابل قبول انجام مي‌دهند. تسهيل‌گران مؤثر بهبود پذير مي‌باشند آنها پذيراي هر اتفاق با ارزشي كه در راستاي فعاليت تيم كاري باشد، هستند.

3. Carismatic

4. JUST IN TIME (JIT)

درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري  

 

مطالب مرتبط

 •  1. مديريت ارزش (Value Management )

  تعريف : مديريت ارزش شيوه اي است براي مديريت كه با استفاده صحيح از منابع انساني، توسعه مهارتها و ترويج هم افزائي و خلاقيت ها به دنبال بيشينه نمودن كارآئي سازمان است.

  شرح : مديريت ارزش در پي انتخاب درست پروژه و مهندسي ارزش به دنبال انجام درست پروژه است.

 •  2. مهندسي ارزش (Value Engineering)

  تعريف : استفاده از فنون مهندسي براي ايجاد ارزش در يك محصول

 •  1. مهندسي ارزش و مديريت ارزش صدري، سيده ناهيد |1384 [تمام متن]

  چكيده : مهندسي ارزش در خلال جنگ جهاني دوم و در سالهاي پس از جنگ مطرح و به عنوان يك روش مهم در عرصه فعاليتهاي مهندسي شناخته شده است. در همين زمان روشهاي تحليل ارزش در ايالات متحده آمريكا به عنوان يكي از ابزارهاي بازسازي اقتصادي مورد توجه قرار گرفت. در اواخر دهه 70 بعلت كاربرد تحليل ارزش، سود حاصله از توسع....

  كليدواژه : مهندسي ارزش ؛ مديريت ارزش ؛ تحليل ارزش

 •  1. 

  cherte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

 •  2. 

  kamel bod vali daghigh nabod

 

 

ابتداي صفحه
انتشار مقاله

شما مي توانيد مقالات خود را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.