راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نمونه قرارداد

نمونه قرارداد : «قرارداد ارايه خدمات مهندسي مشاور براينظام آراستگي محيط كار (5S)»

عنوان قرارداد

قرارداد ارايه خدمات مهندسي مشاور براينظام آراستگي محيط كار (5S)

مشخصات طرفین قرارداد

1- طرفين قرارداد

اين قرارداد بين شركت ............................ به نمايندگي ....................................كه در اين قرارداد كارفرما خوانده مي‏شود و آقاي ....................................... كه در اين قرارداد مشاور خوانده مي‏ شود به شرح ذيل منعقد مي ‏گردد.

موضوع قرارداد

2- موضوع قرارداد

ارايه خدمات مشاوره و آموزش به منظور طراحي، تدوين، پياده سازي، نگهداري و بهبود نظام آراستگي (5S) در شركت .........................

مدت قرارداد

3- مدت قرارداد

مدت قرارداد 12 ماه تعيين گرديده است.

مبلغ قرارداد و نحوه تخصیص

4- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد براي 12 ماه .............................. ريال برآورد مي گردد كه اين مبلغ به عنوان حق الزحمه مشاور به صورت ماهانه پس از ارايه گزارش مشاور و تاييد كاركرد هر ماه توسط كارفرما پرداخت خواهد گرديد.

تبصره1: پرداخت هزينه كليه امكانات نرم افزاري و سخت افزاري لازم، رفت و آمد و غذاي مشاور، تايپ و تكثير مستندات و تهيه ساير ملزومات مورد نياز پروژه، بر عهده كارفرما است.

تبصره2: چنان كه كارفرما به هر دليل از ادامه كار در هر مقطع از قرارداد انصراف دهد، حق الزحمه مشاور به ميزان تعهدات انجام شده قرارداد پرداخت مي گردد.

تعهدات مجری / پیمانکار

تعهدات مشاور

5-1-1- مشاور بايد شرح خدمات اين قرارداد را با به كاربردن روش ها و اصول متداول فني و حرفه اي به انجام برساند.

5-1-2- مشاور بايد مطابق برنامه از پيش تعيين شده و مورد توافق طرفين قرارداد، در جلسات مرتبط كه در محل سازمان كارفرما تشكيل مي شود، حضور يابد.

5-1-3- مشاور پايان هر ماه، گزارش پيشرفت كار را به كارفرما ارايه خواهد نمود.

5-1-4- مشاور متعهد مي شود كه مدارك و اطلاعات كارفرما را محرمانه تلقي نموده و تحت هيچ شرايطي در اختيار غير قرار ندهد.

5-1-5- مشاور متعهد مي شود طرح ريزي فعاليت هاي نظام آراستگي محيطي را قبل از اجرا به تاييد نماينده كارفرما رسانده و پس از ابلاغ از سوي كارفرما بر حسن اجراي آنها در محيط كار نظارت داشته باشد و گزارش هاي نظارت خود را به كارفرما ارايه نمايد.

5-1-6- سرفصل فعاليت هاي اجرايي مرتبط با موضوع قرارداد براي طراحي، تدوين و پياده سازي نظام آراستگي محيطي بر مبناي مراحل پنج گانه متعارف نظام آراستگي محيطي كه در شكل زير نشان داده شده، تعيين گرديده است.

برمبناي مراحل پنج گانه ياد شده، فهرست فعاليت هاي اجرايي نظام آراستگي كه با همكاري مشاور و منابع انساني سازمان كارفرما برنامه ريزي و اجرا خواهد شد عبارت است از:

الف- تعيين كميته هاي راهبري، اجرايي و گروه هاي كاري با نظر كارفرما،

ب- آموزش بكارگيري الزامات نظام آراستگي محيطي به كميته ها و گروه هاي تعيين شده،

پ- بازديد از وضعيت موجود محيط كار و مشخص كردن نابساماني هاي محيطي با همكاري كميته هاي اجرايي و گروه‏هاي كاري،

ت- تعيين اصلاحات و اقدامات اصلاحي لازم براي آراسته نمودن محيط كار و برطرف كردن علل نابساماني ها با همفكري و همكاري كميته راهبري كارفرما،

ث- طراحي و تدوين خطوط راهنماي فرآيندها، دستورالعمل هاي كاري و فرم هاي اجرايي به منظور استاندارد سازي آراستگي محيط كار،

ج- پيگيري تاييد، تصويب و ابلاغ مستندات تدوين شده نظام آراستگي محيطي توسط مراجع ذيصلاح در سازمان كارفرما،

چ- نظارت بر اجراي مستندات و ارايه آموزش هاي لازم حين كار،

ح- برنامه ريزي و اجراي مميزي هاي نظام آراستگي با همكاري مميزين آموزش ديده كارفرما،

خ- تدوين گزارش مميزي و ارايه آن به كارفرما به منظور تاييد وابلاغ براي رفع عدم انطباق هاي مشاهده شده.

د- نگهداري و بهبود نظام آراستگي با همفكري و همكاري كميته هاي راهبري، اجرايي و گروه هاي كاري كارفرما.

تعهدات کارفرما

تعهدات كارفرما

5-2-1- بررسي فعاليت گزارش شده توسط مشاور حداكثر طي مدت يك هفته، لازم به يادآوري است در صورت عدم ارايه پاسخ از طرف كارفرما فعاليت هاي گزارش شده مشاور، تاييد شده تلقي مي گردد.

5-2-2- كارفرما كليه اطلاعات و مدارك لازم براي اجراي موضوع قرارداد را در اختيارمشاور قرارداده و دستور همكاري كليه مديران و كاركنان خود را در كميته هاي راهبري، اجرايي و گروه هاي كاري مخصوصاً در مرحله صدور دستور اجراي مستندات نظام آراستگي را صادر خواهد نمود.

5-2-3- كارفرما نماينده خود را به منظور برآورده ساختن الزامات قرارداد و پياده سازي نظام آراستگي كتبا به مشاور معرفي و اختيارات لازم را به نماينده معرفي شده تفويض خواهد نمود.

5-2-4- كارفرما يك نفر كارشناس تمام وقت را بعنوان دبير كميته اجرايي نظام آراستگي به منظور پيشبرد فعاليت هاي مرتبط با موضوع قرارداد و همچنين انجام كليه امور جاري نظام آراستگي اختصاص خواهد داد.

5-2-5- كارفرما در رابطه با مفاد قرارداد كليه ارتباطات خارج سازماني خود را جهت هماهنگي بيشتر از طريق مهندس مشاور صورت خواهد داد.

5-2-6- كارفرما محل مناسب براي برگزاري جلسات مشاور با كميته هاي راهبري، اجرايي و گروه هاي كاري را به منظور اجراي فعاليت هاي موضوع قرارداد اختصاص خواهد داد. در محل اختصاص داده شده بايد تجهيزات لازم نظير وايت بورد، ميز جلسه، كامپيوتر، ديتا پروژكتور، خط پرسرعت اينترنت، دوربين عكس و فيلم برداري و تلويزيون وجود داشته باشد.

فسخ قرارداد

فسخ قرارداد

در صورتي كه بنابه تشخيص كارفرما، مشاور اصول فني، علمي و حرفه اي لازم براي اجراي اين قرارداد را فراهم نسازد و يا در انجام تعهدات خود كوتاهي كند، كارفرما به مشاور اخطار خواهد كرد تا نواقص مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ماه مرتفع نمايد و در صورتي كه مشاور پس از پايان اين مدت مطابق اخطار كارفرما عمل نكرد، كارفرما قرارداد را فسخ مي نمايد و نسبت به وصول خسارت وارده اقدام خواهد نمود.

سایر مفاد قرارداد

حل اختلاف

در مواقع بروز اختلاف احتمالي در تفسير و اجراي مفاد اين قرارداد، سعي مي گردد موارد اختلاف با مذاكره برطرف گردد و در غير اين صورت از طريق مراجعه به مراجع ذيصلاح قانوني مورد پيگيري قرار خواهد گرفت.

8- كسور قرارداد

مبلغ حق الزحمه تعيين شده مشاور خالص بوده و هيچ گونه كسوري شامل بيمه و ماليات از آن كسر نمي گردد.

9- نشاني طرفين قرارداد

9-1- نشاني كارفرما:..................................

تلفن و نمابر:.................................................

9-2- نشاني مشاور:

................................................................................

تلفن تماس : .............................

هرگاه طرفين قرارداد نشاني خود را طي مدت قرارداد تغيير دهند بايد موضوع را كتباً به طرف ديگر اعلام نمايد و تا وقتي كه نشاني جديد اعلام نشده، كليه مكاتبات به نشاني مشخص شده در اين قرارداد ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده قانوني تلقي خواهد گرديد.

10- نسخ قرارداد

اين قرارداد كه در 10 ماده و سه نسخه در دفتر كار .................................... منعقد گرديده و مهر و امضاء شده است و از هرحيث تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران بوده و همه نسخ حكم واحد را دارند.

امضاء مشاور امضاء كارفرما

فرستنده

محمد گرشاسبي

لینکhttp://yasgostar.ir
درباره مطلب جاري نظر دهيد
اين مطلب يكي از مطالبي است كه توسط اعضاي سايت درج شده است.

 

 

 

 

ابتداي صفحه
انتشار نمونه قرارداد ها

شما مي توانيد نمونه قراردادها را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد.

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

26
بهمن

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

10-11
اسفند

آشنایی با قانون کار

10-11
اسفند

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

17-18
اسفند

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

-
-

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.